همراه با هر پلن میباشد

  • Remote reboot port
  • Unlimited Traffic
  • Static IPv4 and IPv6 address